طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر مادر اسماعیل بخشی کارگر زندانی نیشکر هفت تپه با در دست داشتن بنری که عکس اسماعیل بخشی وشعار «کارگر زندانی ازاد باید گردد » بر روی آن چاپ شده بود داخل شرکت نیشکر هفت تپه شد و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت از مدیر عامل درخواست کرد که پیگیر ازادی فرزندش باشد و از کارگران نیز خواست که اسماعیل را فراموش نکنند
تعدادی از کارگران شیفت روزکار که عازم منزل بودند و کارگران عصرکار که بالغ بردویست نفر میشدند مادر اسماعیل را تادرب مدیریت شرکت همراهی ودست به تجمع زدند.
کارگران اعلام کردند در صورت ادامه بازداشت اسماعیل بخشی دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد

۲۰ اسفند ۹۷
اتحادیه آزاد کارگران ایران
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah