مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: کسانی که فکر میکنند رژیم ایران به یک رژیم عادی و نرمال تبدیل میشود اشتباه میکنند.این رژیم بعد از ۴۰سال تحت سلطه یک حاکمیت مذهبی افراطی است.
مردم ایران با ۴۰سال تجربه بر این باورند افعی کبوتر نمی‌زاید.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah