روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ اسفند چهار زندانی در زندانهای مرکز ی ارومیه و_زاهدان
اعدام شدند.
اسامی این زندانیان عبارت است از: ابراهیم گرگیج ۳۳ساله، ناجی عمرزاده، خلیل صالحی و حسن ابراهیمی؛
این زندانیان در روزهای قبل جهت حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
زندانی اعدام شده ابراهیم گرگیچ ورزشکار بوکسور، متاهل و دارای دو فرزند بود.
بستگانش گفتند که: «او در یک درگیری برای حمایت از یک شهروند مرتکب قتل غیر عمد شده بود».
سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah