در شبکه های اجتماعی رژیم کانالهای زیادی باز کرده و هدف از این کارها منحرف کردن وگمراه کردن افکار عمومی از اپوزسیون اصلی نظام است که توان و ظرفیت و نیروی برانداز را در اختیار دارد. برنامه و سیاست و هدف دارد. تنها خطری است که نظام را تهدید می کند. مردم بدون این نیرو هرگز نمی توانند این رژیم غدار را براندازند. گروههای سیاسی هم اگر مسئول وجدی باشند در اتحاد و هبستگی با این نیرو است که می توانند به مردم ایران برای رهایی از ظلم و ستم رژیم ولایت فقیه یاری رسانند و مفید باشند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah