نوجوان  کولبر  در ارتفاعات تته ( اورامانات ) براثر سقوط در اعماق برف ها غرق و دچار خفگی می شود. کولبر جانباخته افشار صیاد نیاز نام دارد. ۱۶ سال سن دارد و از اهالی بان لیلاخ است و جسدش توسط دوستانش به بیمارستان مریوان منتقل شده است. مادر این نوجوان ناکام بر جسدش حضور پیدا می کند و به عزای فرزند نان آورش می نشیند.

خبراز کولبرنیوز
دزدان سرمایه های مردم به ینگه دنیا میروند و خانه های سه میلیونی می خرند و با همسران اپوزیسیون نما می چرند. یا حاکمان غارتگر و مولد این دزدان اختلاسگر هستند. اما فرزندان مردم ایران در سنین کم باید برای امرار معاش کولبری کنند و به کام اژدهای مرگ و نیستی بروند!
کدام وجدانی این را می پذیرد؟
برای گوشت یخ زده صف نکشید. برای باز پس گرفتن ایران و شرف ملی و انسانیتان صف بکشید و فریاد مرگ بر خامنه ای و نظام ضد ایرانی اش سردهید.
در خانه ننشینید و منتظر حقوق های پرداخت نشده بمانید، به خیابان بروید و فریاد اعتراض سر دهید و برای گوشت یخ زده صف نکشید. برای باز پس گرفتن ایران و شرف ملی و انسانیتان صف بکشید و فریاد مرگ بر خامنه ای و نظام ضد ایرانی اش سردهید.
در خانه ننشینید و منتظر حقوق های پرداخت نشده بمانید، به خیابان بروید و فریاد اعتراض سر دهید و حقوق خود را مطالبه کنید. رژیم میخواهد سکوت کنید و اعتراض نکنید. بگونه به سازش و سکوت.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah