معظم توپ دارد تانک دارد
دلار نفت در صد بانک دارد
همه دورش بسیجی، پاسدار است
ره بیت اش حصار اندر حصار است

در اوج سِکوریتی منزلش هست
برای روز وحشت، تونلش هست
ندانم علت ضعفش چه بوده
که ترسیده ز نسرین ستوده!

نه نسرین ستوده لشکرش هست
نه فکر کودتائی در سرش هست

نه اسرائیل زد دستی به پشتش
نه غرب او را گرفته توی مشتش
نه دارد یوزی و خمپاره انداز
نه میگیرد دلار از نفت و از گاز
نه مأمور و نه بادیگارد دارد
نه در جیب و به دندان کارد دارد

نه میخواهد که بنشیند به جایش
نه میباشد رقیب مجتبایش
ولیکن هرچه هست و هرچه بوده
خطرناک است نسرین ستوده!

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah