اینها مثلا متهمان پروندهای فساد و دزدی و اختلاس میلیاردی در پتروشیمی هستند که با هم خوش و بش می کنند!

خیلی راضی به نظر می آیند و تو چهره هاشون ذره ای نشان از ترس و پشیمانی نیست! حتما پشتشان خیلی گرم است و میدانند آن قاضی که اینها را محاکمه می کند خودش هم دزد و اختلاسگر است.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah