اما همین رطب خورده هایی که منع رطب می کنند در یک جلسه ساده مدیران در جنوب تهران پذیرایی شان با موز و آجیل است!
دولتیان که بسیار مجلل تر از اینها جلسه دزدی و مفت خوریشان را برگزار می کنند.
در دنیا در جلسات مدیر ان یا دولت روی میز غذا نمی بینید. حتی در جلساتی که ترامپ با وزیران یا مدیران خود دارد روی میز تنها آب وجود دارد.
از کوزه همان برون تراود که در اوست!

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah