مدیر کل سلامت شهر تهران با انتشار این عکس از زیباسازی شهر گفته است

با استفاده از کودکان کار واینکه این کار برای حال آنها خوب است، این بهره کشی را انجام داده است.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah