دزفول
امروز جمعه ۲۴ اسفند ۹۷،در پی دعوت و فراخوان دوبرادرزاده ۸ و ۱۰ ساله سپیده قلیان جمعی از کودکان بهمراه خانواده هایشان در پارک دولت دزفول گردهم آمدند و با نوشتن اسم سپیده قلیان بر بالنهای آرزو و به هوا فرستادن این بالنها خواستار آزادی #سپیده قُلیان شدند که در بازداشت به سر می فرد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah