این فروشنده ها بودند که منت می کشیدند تا مردم بروند و خرید کنند
نه اینکه مردم برای گوشت  یخ زده فاسد و گران بروند صف و منت بکشند.
باعث و بانی گرانی خود حکومت و باندهایی مافیایی هستند، تحریم و اعتراض کنید. به خیابانها بریزید. آنوقت ببینید به چه غلط کردم گویی می افتند.
ولی باز گول نخورید و تا نابودی این نظام فاسد دمی از خواسته هایتان عقب ننشینید.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah