بنابه این حکم ۱۰ کشاورز زحمتکش خوزستانی به اتهام کشت برنج در تابستان گذشته به ۱۰ضربه شلاق تعزیری و تعلیق به مدت یک‌سال محکوم شده اند ،چون کشت برنج ممنوع اعلام شده بود!

 

photo_2019-03-15_18-15-47.jpg

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah