خاوران جمعه آخر سال
خواندن سرود آفتابکاران جنگل توسط خانواده ها بر مزار بی نام و نشان عزیزانشان
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷

 

 

ترانه خوانی یک بانوی هموطن درخاوران برای آنانکه هرگز از خاطره تاریخ پاک نمیشوند و مزار بی نامشان گواه بزرگترین جنایت در طول چهل سال حکومت خمینی و پیروانش هستند.
همین حضور و گرامیداشت یاد آنان خود گواه این است که این جنایت هرگز نه فراموش میشود و نه جنایتکاران بخشیده میشوند.
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah