برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو طی روزهای گذشتە جمعه، ۲۴ اسفند دادگاه مریوان سە فعال کرد ساکن روستای ”نی“ را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون رژیم بە تحمل حبس محکوم نمودە است.
بریار کاوە محکوم بە تحمل ٥ سال حبس.
هوشیار کسرای محکوم بە تحمل ٤ سال حبس و ٢ سال تبعید بە یک شهر دیگر.
وریا فرجی محکوم بە ٤ سال حبس
هوشیار کسرایی و وریا فرجی روز چهارشنبە ٢٠ تیر ٩٧ و بریار کاوە نیز اوایل مهرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah