از براي جنگ، دنبال خدنگش می رويم
خانه شيخان شد از تاراج ايران شاهوار
بهر ويرانيش دنبال كلنگش می رويم
آسمان آبی ما از ستمها تيره شد
با كمان آرزو، دنبال رنگش می رويم.
شيردل خواهد نبرد و جنگ با شيخان گرگ
همره ما شو كه دنبال پلنگش می رويم
اهل توفان خواهد اين دريا، تو دريادل بشو
ياور ما شو كه دنبال نهنگش می رويم
شادي نوروز ايران ساز می خواهد بسی
عود داريم و دهل، دنبال چنگش می رويم
ما به خون خاك وطن را سرخ و گلگون می كنيم
زان كه ما دنبال سيمای قشنگش می رويم
در صدا شد بانگ و شيپور سقوط ديكتاتور
همسفر شو زان كه ما دنبال زنگش می رويم
م.شوق
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah