وقتی مقاومت نکنی ستمگر بار ستمش را بردوشت بیشتر می کند و تنگ بار را هم هرچه سفت تر و محکم تر می بندد. در برابر ستم به هر قیمتی باید ایستاد. اینها آثار ستم حکومتی ستمگر است که در همه پهنه های زندگی جامعه خود را نمایان میکند. نباید در برابرش سکوت کرد بلکه اعتراض نمود و این اعتراض باید از سوی همه اقشار جامعه باشد تا ستمگر بفهمد با مقاومت مردم روبروست. او مجبور است در بسیاری زمینه ها برای حفظ و بقای موجودیتش کوتاه بیاید یا به تاکتیک کوتاه آمدن و فریب روی بیاورد؛ این پاشنه آشیل و نقطه ضعف وی و نقطه قوت جامعه معترض است. بایستی اعتراض را به زمینه ها و پهنه های دیگر گسترش داد. بی تردید چنگ و دندان نشان میدهد و اینجا دیگر بایدبردهانش کوبید و چنگالها و دندانهایش را شکست. بها دارد چون دشمنی درنده است. بهایش را باید پرداخت که بسیار کمتر از خسارتی است که در بی تفاوتی و سکوت و بی عملی بر جامعه تحمیل می کند. اینجا حاکم و حکومت ستمگر است که بهای بیشتری باید بپردازد و از آنجایی که بسیاری از نیروها و حامیانش حاضر به قیمت دادن نیستند ضعیف و پایه های حکومتش شل میشود.

زعفران و ترنج و خون
این چنین
در سپیده‌دمان پیش در آسمان نشت می‌کردند.
در کامیون ارتشی به سوی زندان رفتن
از میان میله‌ها روز جزیره را نگریستن
و چه بسیار روزها پیش از آن.
خشمی سرخ از ذهنم برون می‌تراود
چون جویباری از خون
آه، رفیقانم کی به‌خود خواهند آمد؟
آه، کلام عاصی‌شان چه هنگام
به اراده‌ای تیره و بی‌زوال بدل خواهد شد؟
دنیس بروتوس

 

 

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah