روز شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ در مراسم بزرگداشت روز شهردار و تجلیل از شهردار برازجان در استان بوشهر که با حضور جمعی از کارگزاران حکومتی و پرسنل شهرداری برازجان برگزار شد، دست اندرکاران برنامه کارگران و پاکبانان را روی زمین و کارگزاران چپاولگر را بر صندلی نشاندند.
مقام و منزلت کارگر را در افکار زشت و ضد انسانی و کاملا طبقاتی این بی همه چیزان را می بینید!
در حالیکه آنکس که شایسته نیست بر صندلی و جایگاهی که اینها نشسته اند بنشیند همین شهردار و دیگر کارگزاران مفت خور و دزد حکومتی هستند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah