آرشام رضایی روزشنبه ۲۵ اسفند ۹۷ به دادگاه فراخوانده شد و حکم هشت سال و نیم زندان از به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبری» به او ابلاغ شد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah