اعضای انجمن» چیای سبز لیلاخ » از توابع سنندج در اقدامی انساندوستانه با شعار «محیط زیست یعنی زندگی» اقدام به نهال کاری در کوهستان سورمه لی کردند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah