یکی از جشن‌های آتش که در ایران باستان برای پیش درآمد یا پیشواز نوروز برگزار می‌شده و آمیزه‌ای از چند آیین گوناگون است، جشن چهارشنبه سوری بوده‌؛ سوری به معنی سرخی است و اشاره به سرخی آتشی است که در این روز می‌افروخته‌اند ؛ ما نیزاکنون بابرافروختن آتشهایی شعله ور می خواهیم روزگار دیکتاتوری وسیاهی که بر ایران زمین حاکم شده را بسوزانیم و سپیدی و روشنایی را بر سرزمین اهورایی مستولی کنیم.
شعائر و آیینها، بسته به‌هدفی که دارند با خودشان آداب و مراسمی را ایجاد می‌کنند.
مراسم چهارشنبه‌سوری از سنتهای ایرانی است.
پس هر ملت و مذهبی محتوا و هدف مورد نظرش را با آیینهایش بازتاب و نشان‌دار می‌کند.
اکنون ما دانشجویان نیزبا ایجاد هسته های شورش هرچه که مظهر ستم و پلیدی است را به آتش می کشیم که دلهای زجر کشیده کارگران ستم کش ؛ معلمان؛ دانشجویان وتمامی اقشار جامعه به شادی گراید .
پیام گروهی از دانشجویان

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah