جعفر!
وکالت ترا تیرماه ۹۵ به طور افتخاری قبول کردم- باتن رنجورت که با ۶۳ روز اعتصاب غذا علائم حیاتی در آن رو به خاموشی می رفت – و اکنون نیز پرونده های مختلف ترا پیگیری می کنم که » شلاق » نخوری و از » حبس » رها شوی … وظیفه قانونی من دفاع از حق توست …ای حامی حقوق کارگران …

 

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah