آتش خشم مردم پرشررباد
جوانان و مردم این مامور سرکوبگر را مورد اصابت مواد محترقه قرار دادند و وی از ناحیه پاشنه پای راست به شدت مصدوم گردید.
سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah