سیاوش یکی از مظلومترین چهره های شاهنامه است که وقتی زن پدرش سودابه به او دل بست هرگز به مکر نامادری گرفتار نشد.
تا اینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید وشدیدا موردخشم او گردید.
سیاوش از پدر خواست تا برای اثبات پاکی وبی گناهیش از هفت تونل آتش عبور کند و اگر سالم بیرون آمد آن را دلیل بر بی گناهیش بدانند.
این آزمون آتش درآخرین سه شنبه سال انجام شد و او سرفرازانه بیرون آمد.
به دستور پدراین روز جشن ملی شناخته شد.
ما هم آخرین سه شنبه سال را به یاد پاکی و انسانیت او با پریدن از روی آتش جشن میگیریم.
چهارشنبه سوری آتشین مبارک

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah