این کشتی تجاری که درحال پهلوگیری دریکی ازپست‌های بندر‌رجایی بود، همراه با محموله خود به زیر آب رفت.
شاهدان این رویداد گفته اند، متاسفانه چندنفرازخدمه نیز هنگام غرق شدن کشتی به درون دریا افتادند واحتمال فوت آنان وجوددارد.
سه شنبه ۲۸ اسفند۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah