«زمستان ایران خواهد رفت»
هیچ زمستانی پایدار نبوده و نخواهد بود. زمستان حاکم بر سرزمین زیبای ما هم بی‌شک رو به پایان است.
«آرش» تیر آزادی‌خواهی را به قیمت جانش پرتاب کرد تا «گُلرخان» سرزمین‌مان، آزادانه آواز بخوانند و عشق بورزند.
«نرگس»ها دور از فرزندان‌شان سینه دیوار را چاک خواهند داد تا «نسرین»ها در سیاهچاله‌ها نپوسند.
شیر بچه‌ها خواهند غرید تا «شیرزاد»ها رؤیای آزادی را محقق کنند.
خیابان‌ها پر از «شاپرک» خواهد شد تا گیسوان مهرویان در نسیم برقصند. همچنان‌که بنفشه‌ها سر از خاک درآورده‌اند تا نوید بهار دهند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah