صبح امروز جمعه ۲ فروردین ۹۸ در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران و تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه قعطنامه ای با ۲۲رأی مثبت تصویب گردید.
در قطعنامه شورای حقوق بشر از جمله آمده است:
این شورا تصميم ميگيرد كه مأموريت گزارشگر ويژه را در يك بازه زماني يك ساله تمديد كند و درخواست ميكند كه گزارشگر ويژه گزارشی در مورد اجراي مأموريت را به شوراي حقوق بشر و به مجمع عمومی ارائه دهد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah