این سیل بنابه گفته هموطنان نه بلای آسمانی که ناشی از «سیاست‌های ویرانگر رژیم آخوندی و چپاول سرمایه‌های مردم ایران و به هدر دادن آنها در تروریسم و جنگ‌افروزی است مردم ما را در برابر كمترین حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل بی دفاع گذاشته و خسارات و تلفات ما در این حوادث بسا بیشتر از استاندارد جهانی است.»

۲ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah