در حاليكه سيل بخشهاى وسيعى از ايران را فراگرفته و مردم از عدم كمك رسانى رژيم و نقش آن در تخريب زير ساختهاى كشور و تشديد آثار فاجعه بار اين سيل به خشم آمده اند، سپاه پاسداران و ديگر ارگانهاى سركوبگر بجاى كمك رسانى تلاش ميكنند از حركتهاى اعتراضى جلوگيرى كنند. در همين راستا رژيم از افشاى آمار واقعى قربانيان خوددارى ميكند.
پاسدار سرتيپ ايوب سليمانى جانشين نيروى انتظامى امروز گفت ”تأمین امنیت مهمترین مسئله مناطق سیل زده” است و ”گشت‌های انتظامی استقراری و سیار با همکاری بسیج و سپاه همچنین ایست و بازرسی در نقاط مختلف شهرستان از اقداماتی است که به منظور پیشگیری از جرایم و آسیب‌های احتمالی با تمام امکانات و تجهیزات باید برقرار شود”.

دوشنبه ۵ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah