پیام تسلیت خانم فرنگیس مظلوم مادر زندانی سیاسی سهیل عربی
ایرانم تسلیت
این است نتیجه ۴۰سال فساد وغارت چپاولگری.این است نتیجه ۴۰سال بی تدبیری،تاکی شاهد چنین فجایعی باشیم ،.یک روزهواپیما سقوط میکند ،روزی دیگر قطارازریل خارج میشود ،روزی دیگر کشتی سانچی غرق میشود ،روزی دیگر اتوبوس دانشجویان .خدایا حالا هم سیل ،سیلی خانمان برانداز که کم کم تمام کشورعزیزمان رادربرمیگیرد.کجایند مسئولین ،کجایند رئیس جمهور ،چه کسی باید جواب دل داغدیده مارابدهد.من ازطرف خود وسهیل بتمام هموطنانم درشیراز،گلستان ،لرستان ،خوزستان وهمچنین زلزله زدگان غیورکه باوجود آوارگی وسختی هایشان درفکر مردم سیل زده بودند وخودنیزدچارسیل شدندوخانواده های داغدار تسلیت عرض میکنم وازملت غیور تقاضا دارم به کمک سیل زدگان بشتابند.

 

پیام تسلیت و همدردی خانم راحله راحمی پور با هموطنان داغدار سیل زده
در بهاری که قرار بودبرای ما یاد آور شادمانی و سرسبزی باشد بناگاه قهر طبیعت مصیبت آفرید. دیروز گلستان و مازندران عزادار و مصیبت زده شد، امروز شیراز و لرستان و شهرهای جنوب . من صمیمانه خودم را در غم و اندوه هموطنان داغدارم شریک می دانم. به عنوان مادری که سالهاست داغ عزیزان را درسینه حمل میکنم، خودم را در کنار مادران وپدران و فرزندان داغدار احساس می کنم. از همه هموطنانم می خواهم که با هرچه در توان دارند به صورت جمعی و فردی به کمک مصیبت دیدگان بشتابند کمک هایشان را به صورت مستقل و نه از طریق نهادهای حکومتی بین مردم توزیع کنند.
ما فراموش نمی کنیم بخش اصلی این مصیبت ها ناشی از ندانم کاریها و غارتگریهای حاکمان طی دهه ها حکومت نالایق شان بوده است و لعن و نفرین مردم داغدار قطعا متوجه همین خیانت کاریهاست.
راحله راحمی پور
فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah