گزارش تصویری از مراسم یادبود قربانیان سیل در دروازه قرآن شیراز
پنجشنبه ۸ فروردین

 


شعار عزا عزاست امروز روز عزاست امروز
شیراز باغیرت صاحب عزا است امروز
در مراسم یادبود قربانیان سیل در دروازه قرآن #شیراز
پنجشنبه ۸ فروردین

 

شعار» وزیر بی لیاقت نمی خوایم » در مراسم یادبود قربانیان سیل در شیراز
پنجشنبه ۸ فروردین

 

 


شیراز

دروازه قرآن مراسم یادبود جان باختگان سيل عصر امروز
پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸

 

شیراز
مراسم یادبود جانباختگان سیل در دروازه قران شیراز
۸ فروردین۹۸

شیراز
خواندن سرود ایران زمین درمراسم همدردی با بازماندگان جانباختگان سیل / دروازه قرآن
پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah