دولت هند ۹تن از عوامل رژیم ایران را با ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در آب‌های سواحل گجرات بازداشت کرد.
این افراد بعد از نزدیک شدن نیروهای گارد ساحلی تلاش کردند با قایق فرار کنند، اما موفق نشدند. بنابراین قایق را آتش زدند تا مدرک جرم را پاک کنند. عوامل رژیم و محموله توقیف‌ شده به بندر پور در جنوب گجرات منتقل شده و روز چهارشنبه، برای اقدام قضایی تحویل مقامهای ذیربط داده شدند.
محموله قاچاق در پاکستان به مقصد گجرات بارگیری شده و روز ۲۶مارس و بعد از جست‌وجوی گسترده‌ با همکاری گارد ساحلی هند، قایق مظنون پیدا شد.
نیروهای گارد ساحلی بعد از توقیف قایق، تلاش کردند که آتش را خاموش کنند اما به‌دلیل میزان زیاد سوخت و وجود چند سیلندر گاز در قایق، موفق به این کار نشده و در نهایت قایق غرق شده است.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah