به گزارش زادیو فرانسه معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا، سیگال مندلکر*، که به سنگاپور سفر کرده است، امروز جمعه ۲۹ مارس/۹ فروردین به خبرنگاران گفت که در دیدارهایی که در این هفته با ﻣﺳﺆولان مالزی و سنگاپور داشت، ﻣﺳﺄله حمل ونقل غیرقانونی نفت ایران را عنوان کرد.
وی افزود که بخشی از فعالیت های دفتر تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در این منطقه بر شناخت تاکتیک های جمهوری اسلامی ایران برای فرار از تحریم های آمریکا متمرکز شده است.
به گفته سیگال مندلکر، هدف آمریکا از مذاکره با ﻣقامات بلندپایه مالزیا و سنگاپور حصول اطمینان از هشیاری آنها در برابر ترفندهای گوناگون حکومت ایران برای فرار از تحریمها در زمینه حمل ونقل نفت و عزم جزمشان برای نظارت بر عبور کشتی ها از آبراههای کشورهای متبوعشان و حتی صدور مجوز عبور برای آنها است.
بر اساس اطلاعات ﻣﺆسسه رفینیتیو ایکون، یک نفتکش ایرانی اخیراً علیرغم تحریم های آمریکا از آبهای مالزی عبور کرده است.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah