روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸ نیروهای امنیتی با یورش به منزل این بانوی فرهیخته که پیشتر نیز سابقه ی بازداشت را در پرونده ی خود داشت، او را با خود بردند.
آقای سبحانی،پدر ژینوس نیز چند سال زندانی بود. جرم او تبلیغ دیانت بهایی بود. می بینید چگونه برای دستگیری و بازداشت مردم ایران یورش می بردند ولی برای کمک به سیل زدگان از جایشان تکان نمیخورند مگر برای چپاول کمکهای مردمی یا گرفتن عکس تبلیغاتی.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah