ابوالقاسم قاسمپور وکیل دادگستری و حقوقدان نوشت
با درود و سلام حضور تمام همشهريان و هم استاني هاي لرستاني ام
و با اظهار همدردي در تمام مصيبت هاي وارد شده بر اين آب و خاك
بر اين باورم كه سيل بلاخيز دهه ي اول فروردين ماه ١٣٩٨ لرستان معلول بي دانشي و بي توجهي و قصور عوامل گوناگون اجرايي و اداري اعم از دولتي و غير دولتي و شركتهاي خصوصي و … است. بر اين اساس بر اين باورم كه به منظور احقاق حقوق قانوني مردم و ضرورت احياي حقوق شهروندان آسيب ديده از سيل بايد پيمانكاران تمام پلها و مديران و عوامل گوناگون در تمام حوزه ها و در طي سالهاي سال از وزير تا وكيل و تا استانداران و فرمانداران و بخشداران و دهداران و شهرداران و مديران كل ادارات مسئول را بايد به مراجع قضايي كشاند.
تا بدانند در برابر مردم و قانون بايد پاسخگو باشند. تا بدانند با تف كاري نميشود پل ساخت/ تا بدانند با بيسوادي نميشود پروانه ي ساخت در حريم رودخانه را صادر كرد / تا بدانند با بي فرهنگي نميتوان ساختمان اداره ي كل فرهنگ لرستان را در حريم رودخانه ها ساخت و هزاران مدرسه را با بي توجهي در دامان سيل گذاشت؟

تا بدانند ديگر هرج و مرج كافي است و با رانت و ريا نميتوان در اين استان كار كرد و …..
به لحاظ اهميت موضوع و ضرورت جلوگيري از اجحاف و ستم بيشتر بر مردم ستمديده ي لرستان ، پيشنهاد ميدهم؛ كمپيني از طرف مردم براي طرح دعوي حقوقي عليه تمامي مسئولان و مديران در طي چهل سال گذشته در لرستان تشكيل شود تا با أخذ نظريات كارشناسي و با استفاده از داده هاي علمي حقوق قانوني مردم را مطالبه كند.
مديران كشور و استان دريابند كه ملت لرستان از حقوق قانوني خود با تمسك به موازين شرعي و قانوني و اصول قانون اساسي كوتاه نخواهد ماند.
من بعنوان كوچكترين عضو اين كمپين آمادگي خود را جهت اعلام وكالت مجاني از طرف تمام هموطنان خسارت ديده از سيل اعلام ميدارم و به هر قيمتي هم كنار مردم خواهم ماند.قطعاً راي محكوميت تمامي عوامل و مسببان اين جنايت هم صادر خواهد شد.يقين دارم صدها تن از وكلاي مجرب دادگستري به خَيل عظيم اين مطالبه ي قانوني خواهند پيوست.
ما منتظر تشكيل كمپين قانوني مطالبات خسارات جاني و مالي و روحي و رواني وارده بر مردم لرستان ميمانيم.
پس از تشكيل كمپين كنشگران و فعالان مدني و اجتماعي ، موسسه ي ما كمپين دعوت از وكلاي مجرب كشور را در دستور كار قرار خواهد داد و با تشكيل كارگروهها تخصصي از تمام كارشناسان در تمام رشته هاي مرتبط با موضوع از آب تا خاك و از عمران تا معماري و … مالي و حسابرسي استفاده خواهد كرد.
همه ي مديران حاضر در گروه بدانند مردم مطالبه ي جدي شان را اين بار صرف نظرنخواهند كرد.
كنشگران و فعالان محترم مدني و اجتماعي را به همكاري و احساس مسئوليت فرا ميخوانم و دست ياري ميطلبم.
موفق و پيروز باشيد.
تهران
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah