وقتی‌ سیل‌ گلستان را فراگرفت، بهنام ویسی کارگر نوجوان دشت ذهاب در روستایشان کلی کمک جمع کرد!
چند روز بعد سیل به زادگاهش رسید و او را برد.
امدادگران ‌در حال ارسال کمک ها بودند که ‌جعبه‌ اهدایی بهنام را پیدا کردند. با در آمد ناچیزش یک کارتن مواد غذایی خریده بود.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah