گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان اوین امروز دوشنبه از زندان آزاد شد. علیرغم پایان یافتن دوره محکومیت با توجه به اینکه پرونده دیگری علیه این فعال مدنی در دوره زندان مفتوح شده است این آزادی همراه با تودیع قرار کفالت ۶۰ میلیون تومانی از بابت پرونده دیگری که در دوران حبس علیه وی مفتوح شده است آزاد شد .

دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah