جان‌بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا:
لیست گذاری سپاه پاسداران هرگونه معامله با آن یا ارگانی وابسته به سپاه را تبدیل به یک جرم جنایی می‌کند که مجازات آن میتواند تا ۲۰ سال زندان باشد.
لیست‌گذاری تروریستی سپاه از نظر من بسیار مهم است، به خاورمیانه پیام و نشانه روشنی می‌دهد. نشانه و علامتی به متحدان ما در اروپا هم می‌دهد. و برای هر کسی که در فکر داشتن معامله با سپاه است که در این صورت باید به ۲۰ سال زندان فکر کند!
از اینرو گستره لیست گذاری سپاه پاسداران بعنوان یک سازمان تروریستی خارجی بسیار محسوس و عمیق خواهد بود. و در کنار تحریم‌هایی که رئیس‌جمهور ترامپ بعد از خروج از توافق اتمی اعمال کرده… باعث وارد آوردن فشار حداکثری بیشتری به رژیم ایران خواهد شد.
برخی مانند جان کری به رژیم ایران می‌گویند تا سال ۲۰۲۰ صبر کنید و دولت فعلی آمریکا در انتخابات شکست خواهد خورد. من فکر می‌کنم این شرط‌بندی بدی توسط جان کری و آخوندهای حاکم در تهران می‌باشد.

پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah