ظریف وزیر خارجه رژیم اشغالگر آخوندها در نامه هراس آلود خود به آنتونیو گوترس می نویسد:«این حرکت تحریک آمیز تنش‌ها را به سطحی تقابلی و غیرقابل کنترل می‌رساند و خطر حوادث و وقایع را در منطقه‌ای که پیش از این هم با چالش‌های بی شماری مواجه بوده، افزایش می‌دهد.» واقعیت این است که تازه ترس و نگرانی آخوندها از عواقب نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی تروریستی با ۳۶ سال تاخیر شروغ شده است و هیچ ساز و کار قانونی برای خروج از آن هم ندارند. از سوی دیگر مردم ایران از این اقدام دولت آمریکا بغایت استقبال می کنند و همه بر این باورند که تا سپاه پاسداران در هم کوبیده نشود رژیم اشغالگر آخوندها سرنگون نمیشود. نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی گامی مهم در راستای خواست مردم ایران است که خواهان تغییر رژیم وبراندازی آن هستند. البته براندازی بدون دخالت خارجی و توسط مردم ایران.

جمعه ۲۳ فروردین ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah