درپی درج تصویر حضور تروریست تحت تعقیب ابو مهدی مهندس از سرکردگان حشدالوحشی دست پرورده پاسدار تروریست قاسم سلیمانی در خوزستان در صفحه جماران، اینستاگرام با حذف این پست بابت درج مجدد آن اخطار داد که این صفحه را از دسترس خارج می کند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah