کیهان پاسدار شریعتمداری امدادگران «جمعیت امام علی» را به «ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه حکومت» در خوزستان متهم کرد. مطابق گزارش‌ها شماری از امدادگران تشکل‌های مردم‌نهاد در خوزستان به اتهام‌های مشابهی بازداشت شده‌اند.
برای مقابله با فشارهای رژیم افزایش گروههای امدادی و کمک رسانی از سراسر ایران و در هر کوی و برزن شوراهای مردمی برای کمک رسانی تشکیل دادن رژیم را درمانده می کند.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah