چه بحرانی جز بحران نارضایتی اجتماعی را میخواهند مدیریت کنند!

پاسدار قاسم سلیمانی مزدوران دست پرورده اش را پس از تروریست نامیدن پاسداران از سوی آمریکا به دو دلیل و با بهانه سیل وارد ایران کرده است:

دلیل اول- قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی از سوی آمریکا که نگهداری این مزدوران بويژه سرکردگان و نفرات بالای آنها در لبنان و عراق و افغانستان را مشکل نموده است.

دلیل دوم- نگرانی از قیام مردم ایران بويزه پس از فاجعه سیل که کاملا جبهه مردم ایران و رژیم اشغالگر را از هم تفکیک نموده و تضاد مردم ایران با این رژیم را به نقطه ای انفجاری و بازگشت ناپذیر رسانده است.

بهانه وارد کردن این مزدوران هم سیل است. اما همه می دانند که این یک بهانه واهی است و اگر این رژیم میخواست به مردم سیل زده کمک کند این فاجعه را نمی آفرید. هنگام وقوع آن اقدامی می کرد.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah