در اسناد ‎لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام ‎محمدطاها میرمحمدعلی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت.
سوال این بود این فرد چه نسبتی با سایر متخلفین موسوم به ‎
میرمحمدعلی (شاه داماد شمخانی و داماد ‎صفدرحسینی) دارد؟
همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری کاسپین نیز هست.
این فرد ‎نوه دبیر شورایعالی امنیت ملی و یک پسر بچه ۳ساله بیشتر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می‌دهند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah