به ترتیب از راست اسحاق ابراھیمی مدیر کل زندانهای کردستان، نفر وسط شکنجه گر معروف طیب نادری مدیر داخلی زندان سنندج که دارای پرونده فساد مالی است و نفر آخر از چپ عزیز حیدری رییس زندان سنندج است. این مکان راهروی اصلی زندان مرکزی سنندج است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah