روز ۷‌اردیبهشت سال۶۰، تهران، شاهد راهپیمایی عظیم و پرخروشی بود که به‌دعوت انجمن مادران مسلمان صورت گرفت. این‌راهپیمایی در‌اعتراض به‌موج کشتار فرزندان مجاهد آنها به‌ویژه آخرین کشتارهای ارتجاع درهمان‌هفته اول اردیبهشت و نیز تعرض دادستانی رژیم علیه رهبری مجاهدین صورت گرفت.
پاسداران جنایتکار درهمان‌ روزهای اول اردیبهشت، حداقل ۸مجاهدخلق از‌جمله میلیشیاهای قهرمان سمیه نقره‌خواجا و فاطمه رحیمی را در قائمشهر و فاطمه کریمی را در کرج به‌شهادت رسانده بودند.
این‌تظاهرات با استقبال وسیع و بی‌سابقه مردم رو‌به‌رو شد و در‌عرض مدت کوتاهی بیش‌از ۱۵۰هزارنفر از مردم تهران از میدان فلسطین به‌سوی منزل پدرطالقانی به‌راه افتادند و در خلال راهپیمایی تعداد جمعیت به‌۲۰۰هزارتن ‌رسید. از جمله سازماندهندگان این تظاهرات مجاهد قهرمان مهین رضایی و دیگر زنان مسئول مسئول در انجمنهای جنوب و شمال تهران بودند. این برگی از تاریخ مبارزات زنان ایران علیه ارتجاع و دیکتاتوری و برای آزادی و برابری است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah