علی االقاصی  سه سال دادستان شیراز و پس از آن رئیس کل دادگستری استان فارس بود که از سوی خامنه ای،نشان از تناقض جدی رژیم و وحشت از افزایش نارضایی عمومی پس از سیل دارد.
در پرونده ننگین وی قطع دست و پا و درآوردن چشم زندانیان و سرکوب اعتصاب رانندگان کامیون به چشم می خورد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah