همزمان با روزجهانی کارگر بسیاری از هموطنانمان دستگیر و زندانی شده اند. این اقدام نظام برای سرکوب هر چه بیشتر اعتراضات و عدم پذیرش پاسخگویی به مردمی است که از وضعیت بد اقتصادی و تنگناهای جامعه خفقان زده به ستوه آمده اند. وقت آن است همه ما متحد شویم و کارزار بزرگی برای آزادی هموطنانی که هیچ جرمی به جز احقاق حق خود مرتکب نشده اند راه بیاندازیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah