رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وحسن سعیدی ازاعضای دیگر سندیکا که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند، در بند ۲۰۹ زندان اوین درانفرادی بسر میبرند.
رژیم ولایت فقیه آنقدر ضعیف است که تحمل برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز صنفی را هم ندارد . سرکوب و صدور تروریست دو پایه اصلی حفظ این حکومت است که باید با افشاگری و مقاومت در برابر آن ایستاد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah