سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی مطبوعات( ۳ ماه می) اعلام کرد رژیم ایران «از ٤٠ سال پیش یکی از سرکوب کننده ترین حکومتهای جهان برای روزنامه نگاران بوده است». بنابر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز کنترل اخبار در ایران «بسیار شدید» و ابزارهای پخش آن در اختیار دولت قرار دارد. در این دوران، حداقل ٨٦٠ روزنامه نگار و شهروند ـ روزنامه نگار دستگیر، زندانی و حتی اعدام شده‌اند و موج سرکوب علیه آنها هرگز کاهش نیافته است. رژیم ایران در میان ١٨٠ کشور در ردۀ ١٧٠ قرار دارد و وضعیت آن نسبت به سال پیش ٦ رده پائین تر آمده است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah