یازدهمین روز بازداشت پروین محمدی و هاله صفرزاده در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج
آنها در بی خبری از وضعیت سلامتی و دلیل بازداشت نگهداری میشوند.
روز پانزده اردیبهشت حکم قرار بازداشت به مدت نامعلوم،برای تحقیق در پرونده اعظم خضری جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران،صادر شد ه است.این درحالی است که روز گذشته دادسرا قرار کفالت ۱۰۰ میلیونی برای او صادر کرده بود، و قرار بود وی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شود؛ اما از آزادی وی حلوگیری شد. بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری و فرهنگی و دانشجویی و مدنی نشانه بارز ترس و وحشت نظام از شعله ور شدن قیام مردم ایران است.

رژيم اشغالگر زیر فشار تحریم و انزوای بین المللی و خشم و نارضایتی اجتماعی قرار دارد و میخواهد از تکرار قیام ۹۶ جلوگیری کند اما قیام ملت ایران در تقدیر است و این تلاش های مذبوحانه مانع از وقوع آن نخواهد شد. ایران از یک جنبش انقلابی و سازمانیافته برخوردار است که اعتراضات را سمت و سو میدهد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah