هرچند ما آزادی محمود باقری در تاریخ هفده  اوت ۲۰۱۵، پس از تحمل چهل وچهار ماه زندانی، را تبریک می گوییم اما از اینکه شش نفر از اعضای تشکل های صنفی معلمان ایران هنوز در زندان هستند، متأسف و ناخرسندیم :
علیرضا هاشمی، بازداشت از ۱۹ آوریل ۲۰۱۵.
عبدالرضا قنبری بازداشت از ژانویه ۲۰۱۰.
رسول بداقی ، از سپتامبر سال دوهزارونه در زندان است و با وجود اتمام مدت شش سال زندان خود ، اتهامات جدید علیه وی مطرح شده است و او در حال حاضر در انتظار حکم جدید به سر می برد.
علی اکبر باغانی ، بازداشت از می ۲۰۱۵.
اسماعیل عبدی ، بازداشت از ژوئن ۲۰۱۵.
محمود بهشتی لنگرودی، بازداشت از ۶ سپتامر ۲۰۱۵.
همه این فعالین آموزشی بخاطر فعالیت های صلح آمیز و مشروع اتحادیه های صنفی، به شکل غیرقانونی بازداشت شده اند.تأثیر مؤثر و مستقیم کاهش دستمزدها و پرداختها بر بخش آموزش، بارها توسط معلمان شجاع در خیابانهای تهران و دیگر شهرها، در ایران علیرغم عواقب بعدی که برای انها به دنبال داشته، مطرح شده است.اتحادیه ملی معلمان انگلستان از دولت ایران می خواهد

از تمام معیارهای بین المللی کار و حقوق کارگران و نیروی کار ایرانی در زمینه آزادی تشکل، تجمع و بیان، پیروی کند. اتحادیه های کارگری ایران باید اجازه یابند تا نقش خود را در فضایی عاری از خشونت، فشار یا تهدید ایفاء کنند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah